Мікробіологічні дослідження

Випробувальна екологічна лабораторія ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД», атестована на право проведення вимірювань та акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019,  займається визначенням шкідливих і небезпечних факторів та забруднювачів довкілля хімічного та техногенного походження, однак для повнити та об’єктивності  оцінки  санітарного стану підприємств та забезпечення безпеки здоров’я працівників, населення та навколишнього середовища також проводить мікробіологічні дослідження.

Мікробіологічні показники, як показники безпечності та якості, обов’язково нормуються: у воді питній відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», у підземних і поверхневих водах  згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання», у очищених стічних водах, а також у повітрі, ґрунтах, продуктах харчування, тощо.

Мікробіологічний стан приміщень, обладнання та повітря є важливим чинником виробництва безпечних харчових продуктів. Значну загрозу виробниче середовище може складати власне через неналежний санітарний стан обладнання, недотримання правил гігієни персоналом, мікробіологічне забруднення повітря. Тому підтримання чистоти і порядку у виробничій зоні і їх періодичний мікробіологічний контроль мінімізують ризики, пов’язані з мікробіологічним забрудненням кінцевого продукту. Обов’язкове визначення мікробіологічних  показників безпечності у воді, продукції, контроль чистоти виробничого середовища шляхом мікробіологічного дослідження повітря робочої зони і змивів з поверхонь, їх постійний моніторинг – є основною ланкою контролю критичних точок та доказом ефективного функціонування системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР на підприємствах, які запровадили її у себе відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000.

Мікробіологічна лабораторія ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД»  облаштована за всіма необхідними правилами у відповідності до вимог Державних санітарних правил ДСП 9.9.5.-080-02 «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю», успішно пройшла оцінювання вимірювальних можливостей, системи керування вимірюваннями та визнання технічної компетентності у відповідності до СОУ 43.01-04725912-001.2016 «Порядок добровільного оцінювання системи керування вимірюваннями. Загальні вимоги та порядок проведення» та ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» та підтвердила свою спроможність вимірювальних можливостей, що визначено Свідоцтвом про відповідність системи керування вимірюваннями за № РЛ 033/21 від 04.06.2021 р., виданим ДП «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Нами створені всі необхідні умови як для попередження контамінації (забруднення) випробних зразків, так і безпеки, попередження їх негативного впливу на  співробітників і довкілля – приміщення оснащені передбоксниками, системами фільтрації та знезараження повітря, УФ-опромінювачами. Всі приміщення,  де проводяться роботи, контролюються на чистоту і стерильність. Випробування проводяться за сучасними стандартизованими українськими і міжнародними стандартами, а також методиками МОЗ. Ці методики включають в себе глибинний метод посіву в щільні поживні середовища, поверхневий метод посіву на щільні середовища, метод посіву в рідкі середовища та метод мембранних фільтрів.

У нашій мікробіологічній лабораторії проводиться визначення наступних груп мікроорганізмів:

  • санітарно-показових – визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ), загального мікробного числа, визначення загальних коліформ і бактерій групи кишкових паличок (БГКП);
  • потенційно-патогенних – визначення кишкової палички (Escherichia coli), ентерококів, стафілококів (Staphylococcus aureus), протею (Proteus), синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa), сульфітредукувальних клостридій  і інших;
  • патогенних кишкових мікроорганізмів, таких як сальмонели чи шигели;
  • дріжджів і плісеневих грибів;
  • коліфагів.

Відбір проб і зразків для мікробіологічних досліджень у стерильний посуд, а також наступне їх транспортування і зберігання  з дотриманням температурних режимів, підготовка до аналізу проводиться виключно кваліфікованими фахівцями нашого підприємства з дотриманням всіх вимог відповідних Державних санітарних норм і правил.

Для Вас ми надаємо кваліфіковані послуги, детальну консультацію та високопрофесійний рівень обслуговування. Роботи будуть проведено якісно у відповідні терміни та за оптимальними цінами. ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД» обов’язково гарантує конфіденційність відомостей, одержаних від замовника та всіх результатів випробувань.