Лабораторія

На базі нашої вимірювальної екологічній лабораторії «Центр Лтд» пропонує виконання нижченаведених сертифікованих робіт і послуг.

1. Стічні води, поверхневі, підземні води (завислі речовини, сухий залишок,амонійний азот, азот загальний, АПАР, БСКп, жири, залізо загальне, марганець, мідь, нікель, нітрат-іон, нітрит-іон, нафтопродукти, окислюваність, сульфати, сульфіди, свинець, твердість, фенол, фосфат-іон, фосфор загальний, формальдегід, фториди, хлориди, хром(VI), хром (ІІІ), ХПК, цинк, ціаніти, водневий показник, запах, кислотність, лужність, кольоровість):

 • Хіміко – аналітичний контроль стічних вод (визначення вмісту шкідливих речовин, 22 інгредієнти);
 • Аналіз води, що використовується для побутово – виробничих та технічних потреб;
 • Аналіз осаду, що накопичується у первинному відстійнику;
 • Аналіз очищеної води, яка поступає в грунт.

2. Грунти(амоній, бензол, вологість, важкі метали, комплексні гранульовані азотно-калійні добрива, кислотність, кобальт,ксилол, марганець, нафтопродукти, нітрати, ртуть, свинець, сірководень, стирол, сульфат-іони, толуол, формальдегід, фосфор, фтор, хлорорганічні пестициди, хлорорганічні інсектициди):

  Хіміко – аналітичний контроль грунтів (визначення вмісту шкідливих речовин).

3. Повітря. Досліджння на кордоні санітарто – захисної зони підприємства:

 • Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин на кордоні санітарно – захисної зони підприємства.

4. Вимірювання акустичних величин та оптико – фізичні вимірювання(шум на санітарно – захисній території):

 • Проведення вимірювань рівня звуку та звукового тиску в октавних смугах частот на межі санітарно-захисної зони підприємства;
 • Шум на територіїжитлової забудови;
 • Шум, транспортні потоки;
 • Шум, вібрація в приміщені житлових та громадських споруд;
 • Оформлення протоколів досліджень;
 • Освітленість в приміщені житлових та громадських споруд(Оформлення протоколів досліджень).

5. Вимірювання радіологічних показників:

 • Вимірювання іонізуючих випромінювань – Потужність дози зовнішнього гамма-випромінювання в об’єктах довкілля;
 • Гамма – випромінювання. еквівалентна рівноважна об’ємна активність (ЕРОА) радону-222;
 • Спектрометричні дослідження;
 • Розробка та затвердження паспорту радіаційної якості сировини, продукції.