Післяпроектний моніторинг (моніторинг)

Післяпроектний моніторинг довкілля  –  комплексна система спостережень, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом антропогенних факторів, моніторинг є  інформаційною системою  спостережень з визначеною оптимальною кількістю параметрів  для оцінки і прогнозу змін стану природного середовища.

Завданням моніторингу є спостереження за станом і впливом діяльності  на довкілля та здоров’я людини для визначення додаткових компенсаційних заходів.

Вимоги до проведення  післяпроектного моніторингу закріплені в ст. 13. «Післяпроектний моніторинг» Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», в якій вказано що суб’єкт господарювання, якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля, забезпечує здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

Якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров’я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.

Для виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,  ТОВ «Компанія «Центр Лтд» надає послуги проведення післяпроектного моніторингу з використанням власної атестованої лабораторії згідно «Свідоцтва про відповідність системи керування вимірюванням» № РЛ 216/18 (видане 12.09.2018р., чинне до 11.09.2023.), що  діє у відповідності до вимог ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», «Інформаційного переліку лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу».

Проведення   післяпроектного  моніторингу здійснюється  такими етапами :

1.   Підготовка програми моніторингу та  плану післяпроектного моніторингу (з врахуванням вимог висновку з оцінки впливу на довкілля відповідної планованої діяльності).

2.   Погодження із замовником та територіальним управлінням графіку проведення моніторингових досліджень.

3.   Проведення комплексних досліджень (з врахуванням вимог висновку з оцінки впливу на довкілля, при потребі – із залученням зацікавлених сторін):

  • ґрунтів (якісний та кількісний аналіз);
  • води (питної, стічної, зворотної, поверхневих і підземних вод);
  • викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • факторів фізичного впливу (шум, вібрація, іонізуюче випромінювання);
  • впливу на флору та фауну (орнітологічні, іхтіологічні дослідження та спостереження)
  • впливу від здійснення планованої діяльності під час будівництва;
  • впливу від здійснення планованої діяльності в експлуатаційний період.

4.  Розробка звіту післяпроектного моніторингу для подачі до уповноваженого органу.

5.  Розробка плану заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля (у разі, коли під час моніторингу виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров’я населення чи довкілля).

Проведення моніторингових досліджень збільшує інвестиційну привабливість проекту планованої діяльності.Відсутність проблем, пов’язаних з екологією, добра ознака для інвесторів та обов’язкова умова співпраці з міжнародними інституціями, окрім того, збільшується  рівень довіри та лояльності населення до забудовника.

Надаючи перевагу компанії з відмінною репутацією та багатим досвідом виконання робіт з моніторингу, ви зменшуєте вірогідність отримання неякісного результату від виконання післяпроектного моніторингу, негативних відгуків від громадськості, маєте можливість економії часу, фінансових та енергетичних ресурсів при отриманні якісного результату.